Project Japan: Metabolism Talks

Andrea Leung + Jeongyeap Shin

Precedent Study (2010)

About, Contact,


@title
@title
@title
@title
@title

– GENERAL DESCRIPTION

  1. Arata Isozaki

  2. Toshiko Kato

  3. Kiyonori Kikutake

  4. Noburu Kawazoe

  5. Fumihiko Maki

  6. Kisho Kurokawa

  7. Kenji Ekuan

  8. Takako Tange * Noritaka Tange

  9. Atsushi Shimokobe